Friday, 30/09/2022 - 18:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG PHÚ

KẾ HOẠCH TỎ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CHU KỲ 2021-2023

PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

TRƯỜNG TH ĐÔNG PHÚ

 

             Số:…. /KH-THĐP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đông Phú, ngày      tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Chu kỳ 2021-2023

 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGD&ĐT, ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-THĐP ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Trường Tiểu học Đông Phú về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2022; Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-THĐP ngày 20/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Phú, Ban tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022 xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA HỘI THI

  1. Mục đích     

    Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục tại đơn vị;

         Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;

          Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

            2. Yêu cầu

- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình tiểu học.

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.              

          II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI THI

  1. Đối tượng, tiêu chuẩn giáo viên tham gia Hội thi

Giáo viên tham gia Hội thi là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại Trường Tiểu học Đông Phú đảm bảo các điều kiện sau: đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm học 2020-2021, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt.

  1. Số lượng: Theo danh danh đăng ký.

           III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

  1. Thời gian tổ chức hội thi

Tháng 11, 12/2021, tháng 01,02/2022.

2. Địa điểm tổ chức hội thi

Đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm tiến hành tiết dạy tại các lớp làm công tác chủ nhiệm; đối với giáo viên các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục tiến hành tiết dạy tại các lớp đang giảng dạy.

  1. Kinh phí tổ chức Hội thi

Kinh phí tổ chức Hội thi thực hiện theo các qui định hiện hành.

IV. CÁC QUI ĐỊNH KHÁC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA HỘI THI

1. Hồ sơ tham dự Hội thi

Kết quả đạt chuẩn nghề nghiệp (bao gồm kết quả đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp và các minh chứng xác thực) theo điểm a Khoản 2 các Điều 6, 7, 8 của Quy định này; xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp người học có sự tiến bộ rõ rệt trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp.

2. Nội dung thi

a) Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại đơn vị. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo nhà trường xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

3. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi được cấp giấy chứng nhận của nhà trường khi tham gia đủ các nội dung của Hội thi giáo viên dạy giỏi và đạt các yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên dự thi quy định tại Điều 17 của Thông tư số 22/2019/TT-BGD&ĐT, ngày 20/12/2019.

 

Nơi nhận:   

- Thành viên BTC; GV dự thi (t/h)

- Lưu: VT; Hồ sơ Hội thi GVDG

 

 

                                TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI

 

 

 

 

 

                          HIỆU TRƯỞNG

                             Nguyễn Văn Tuấn

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 150
Hôm qua : 33
Tháng 09 : 1.734
Năm 2022 : 5.782